Risico Inventarisatie

Arbowet
Vanuit de Arbowet zijn aan bedrijven wettelijke bepalingen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn opgelegd. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige omgeving waarin uw medewerkers moeten werken en waarbij hun gezondheid niet in gevaar komt. VeAC houdt de kennis van de wet- en regelgeving up-to-date en kan u ondersteunen om te voldoen aan de eisen die door de Arbowet aan u als werkgever worden gesteld.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?
Als werkgever bent u verplicht in kaart te brengen welke risico's er in uw bedrijf zijn. Ook moet u in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om risico's weg te nemen of beheersbaar te maken. In een RI&E worden deze zaken schriftelijk vastgelegd. Zo werken werkgevers en werknemers samen aan een veilig en gezond bedrijfsklimaat.

Plan van Aanpak onderdeel RI&E
Het plan van aanpak is onderdeel van de RI&E. Hierin staat:
  • welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren;
  • welke verbeteringen het belangrijkst zijn;
  • wanneer ze afgerond dienen te zijn;
  • wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

VeAC helpt uw RI&E actueel te houden
Een RI&E moet altijd actueel zijn en gecommuniceerd worden naar de werknemers. Bij veranderde arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf behoort ook de RI&E te worden geactualiseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Samen kunnen we afspraken maken over het actueel houden van uw RI&E.

VeAC biedt een totaalconcept inclusief toetsing van uw RI&E
Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten zich bij het opstellen van een RI&E laten bijstaan door een preventiemedewerker. Daarna dient de RI&E te worden getoetst door een gecertificeerde Arbodeskundige. VeAC heeft jarenlange ervaring in het opstellen en toetsen van RI&E's. Wij stellen een praktische rapportage op die u inzicht geeft in alle risico's die voor kunnen komen in het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Vervolgens toetst een gecertificeerde kerndeskundige van VeAC de RI&E en geeft heldere adviezen zodat uw bedrijf bezig kan gaan met het invullen van het Plan van Aanpak. Wij kunnen u daarbij ook ondersteunen en helpen.

Het belang van een RI&E
Een RI&E vormt de basis van een goed Arbo- en ziekteverzuimbeleid en zorgt voor een preventief beleid tegen verzuim, ongevallen en erkende beroepsziekten. Met een actuele RI&E staat u sterker bij schadeclaims van werknemers en voorkomt u boetes van de arbeidsinspectie. Zo kan de RI&E tevens kostenbesparend werken.

Het doel van een RI&E:
  • het nemen van maatregelen t.a.v. veiligheid op de werkvloer;
  • het inventariseren van veiligheidsaspecten van gebouw en arbeidsmiddelen;
  • het geven van voorlichting en onderricht aan werknemers;
  • opzetten van de bedrijfshulpverlening;
  • het geven van advies over het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO).

Controle arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie kan tijdens een controle vragen om de RI&E van uw organisatie. Wanneer uw organisatie niet over een RI&E beschikt, zal de inspecteur van de arbeidsinspectie direct een boete opleggen. Recent zijn de boetes opnieuw fors verhoogd. Wanneer de inspecteur de RI&E niet volledig acht, heeft uw organisatie drie maanden de tijd om de RI&E alsnog in orde te maken. Gebeurt dit niet, dan zal de inspecteur alsnog een boete opleggen.

Natuurlijk erkent uw organisatie het belang van veilig en gezond werken voor u en uw medewerkers. Daar heeft u de strakke hand van de arbeidsinspecteur niet voor nodig. VeAC helpt u graag bij het bereiken van een gezonde en veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl